Algemene Voorwaarden

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Kentekenplaathoudershop.nl en een consument waarop Kentekenplaathoudershop.nl  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Kentekenplaathoudershop.nl , verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie Alle informatie op de website van Kentekenplaathoudershop.nl  is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Kentekenplaathoudershop.nl  noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. Kentekenplaathoudershop.nl  is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

3. Prijzen en betalingen Alle prijzen op de website van Kentekenplaathoudershop.nl  zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten en eventuele kosten van de bedrukking worden separaat berekend. Klanten kunnen elektronisch aan Kentekenplaathoudershop.nl  betalen; betaling via Ideal (online internetbankieren met uw eigen bank), Creditcard, Paypal, Achteraf Betalen en Overschrijving. Productie en bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Kentekenplaathoudershop.nl  is ontvangen.

3.1 Billink
“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke in cassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings – en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk g emaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens ger echtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”
4. Bezorging, controle van de levering De bezorgtermijn is indicatief en staat dan ook nimmer vast. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De vervoerder bezorgt in de regel binnen 2 (werk)dagen mits het afleveradres binnen Nederland is. Indien de klant niet thuis is, ontvangt de klant een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het volgende bezorgmoment en/of afhaalmogelijkheid. In de regel gelden voor iedere zending 3 afleveringspogingen. Voor het niet tijdig bezorgen door vervoerder kan Kentekenplaathoudershop.nl  niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de aflevering niet succesvol is geweest en deze te wijten is aan verkeerd opgegeven adresgegevens, zullen de kosten voor het opnieuw laten verzenden van de bestelling voor rekening van de klant komen.

Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Kentekenplaathoudershop.nl is verzonden, wacht Kentekenplaathoudershop.nl  voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door de expediteur alsnog worden afgeleverd.

Wij verzoeken het geleverde artikel direct bij aflevering doch in ieder geval binnen 5 dagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.

5. Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Kentekenplaathoudershop.nl  is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

6. Niet goed, geld terug Indien de klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het artikel binnen veertien (14)werkdagen na aflevering aan Kentekenplaathoudershop.nl te retourneren. Dit geldt echter niet voor gepersonaliseerde (bedrukking met naam of tekst) gemaakte artikelen  en/of op verzoek in een afwijkend formaat gemaakte artikelen. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Kentekenplaathoudershop.nl  en worden slechts geaccepteerd indien bovenstaande voorwaarden in acht zijn genomen. Kentekenplaathoudershop.nl kan voor u de retouropdracht aan de vervoerder geven, deze komt de retourgoederen de volgende werkdag ophalen. De garantie vervalt wanneer de artikelen gebruikt zijn. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. eventuele labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Kentekenplaathoudershop.nl  accepteert geen ongefrankeerde retourzendingen. Kentekenplaathoudershop.nl restitueert in geen geval de verzend / verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retour voorwaarden, betaalt Kentekenplaathoudershop.nl binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.

7. Vragen, klachten en garantie Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons per omgaande hierover per e-mail (info@kentekenplaathoudershop.nl ) te berichten. Direct hierop volgend ontvangt de klant van ons informatie over de procedure of oplossing (zie verder retourprocedure).

Garantie wordt alleen gegeven op productiefouten . Garantie geldt dus niet voor verkleuring van de artikelen na verloop van tijd en slijtage ten gevolge van normaal gebruik.

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de geleverde artikelen ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm van de klant. Het is echter mogelijk een kleurenstaal aan te vragen.

8. Privacy Kentekenplaathoudershop.nl vindt het zeer belangrijk dat de door de klant verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Kentekenplaathoudershop.nl  zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen uit te voeren. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) zullen onbekend blijven.

9. Aansprakelijkheid Kentekenplaathoudershop.nl  garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Kentekenplaathoudershop.nl  geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 6 ” Niet goed, geld terug” is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Kentekenplaathoudershop.nl  sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Kentekenplaathoudershop.nl  beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Bovendien is Kentekenplaathoudershop.nl  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de handleiding, dan wel oneigenlijk gebruik van en door de klant. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit onze website.

10. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kentekenplaathoudershop.nl  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kentekenplaathoudershop.nl  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12. Acceptatie algemene voorwaarden Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden

13 Telefoon- en n.a.w.-gegevens: Kentekenplaathoudershop.nl  is een onderdeel van Fitness Media. Wij zijn te bereiken op +31 (0)592-414174 of per e-mail info@kentekenplaathoudershop.nl

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00

Wegens vakantie zijn wij gesloten t/m 8 mei 2024

Uiteraard kun je wel gewoon een bestelling plaatsen, deze worden na de vakantie verwerkt!